ஹெல்த் சயின்ஸ் ஜர்னல்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1108-7366
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 51
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 10.69
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 9.13
குறியிடப்பட்டது
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • CiteFactor
 • CINAHL முழுமையானது
 • சிமாகோ
 • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • EMCare
 • OCLC- WorldCat
 • பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Utilising Genomic Precision Medicine and Implementation Science to Improve Health

Farouk El-Baz*

Implementation science and genomic precision medicine are two fields that have the potential to transform healthcare and improve health outcomes. Implementation science focuses on bridging the gap between research and practice, ensuring that evidence-based interventions are effectively integrated into routine healthcare settings. Genomic precision medicine, on the other hand, utilizes genetic information to tailor healthcare decisions and treatments based on an individual's unique genetic makeup. This article explores the intersection of these two fields and discusses the methods for harnessing implementation science to facilitate the integration of genomic precision medicine into clinical practice.

The methods for harnessing implementation science and genomic precision medicine involve collaborative partnerships, conducting needs assessments, engaging stakeholders, providing education and training, developing clinical guidelines and pathways, optimizing health information technology infrastructure, implementing evaluation and monitoring mechanisms, addressing ethical and legal considerations, empowering patients, and promoting knowledge translation.

By leveraging implementation science principles, healthcare systems can overcome the challenges associated with the adoption and integration of genomic precision medicine. Collaborative partnerships and stakeholder engagement ensure that the perspectives and needs of all relevant parties are considered. Needs assessments help identify specific barriers and tailor implementation strategies accordingly? Education and training programs enhance the genomic literacy of healthcare professionals, while clinical guidelines and pathways provide clear recommendations for the use of genomic information in practice.

Optimizing health information technology infrastructure allows for the effective integration and management of genomic data. Evaluation and monitoring mechanisms provide feedback on the impact and outcomes of implementation efforts, facilitating continuous improvement. Ethical and legal considerations ensure the responsible and equitable use of genomic information, while patient empowerment and education foster informed decision-making and engagement.