ஆக்டா ருமாட்டாலஜிகா

 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 2
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 0.29
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 0.67

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

 • மருத்துவ இதழ் ஆசிரியர்களின் சர்வதேச குழு (ICMJE)
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • பப்ளான்கள்
 • OCLC- WorldCat
 • மருத்துவ இதழ் ஆசிரியர்களின் சர்வதேச குழு (ICMJE)
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • பப்ளான்கள்
 • OCLC- WorldCat