மொழிமாற்ற உயிரியல் மருத்துவம்

 • ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2172-0479
 • ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ்: 16
 • ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண்: 5.91
 • ஜர்னல் தாக்க காரணி: 3.66

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

 • ஆராய்ச்சிகேட்
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
 • MIAR
 • பப்ளான்கள்
 • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
 • OCLC- WorldCat
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
 • சிமாகோ
 • CiteFactor
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
 • ஆராய்ச்சி பைபிள்
 • JournalTOCகள்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • ஆராய்ச்சிகேட்
 • ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
 • ஷெர்பா ரோமியோ
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
 • MIAR
 • பப்ளான்கள்
 • பிராக்வெஸ்ட் சம்மன்ஸ்
 • OCLC- WorldCat
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
 • சிமாகோ
 • CiteFactor
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
 • ஆராய்ச்சி பைபிள்
 • JournalTOCகள்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்